NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

Skrzynki pocztowe
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 13910
  • Oczekujących strony: 0
  • Dzisiejszych wpisów: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS

Strony opisane tagiem: edukacja


W serwisie emta.pl zawarte s? informacje o wy?szych uczelniach oraz ich pe?nej ofercie dydaktycznej. Serwis wspó?pracuje z ponad 60 uczelniami publicz...

http://www.emta.pl/


25-08-2009

Jeste?my grup? warszawskich seksuologów, psychologów i terapeutów. Prowadzimy konsultacje i terapi? indywidualn? oraz dla ma??e?stw i par. Je?li odczu...

http://www.mago-psychoterapia.pl/

SZCZEGÓŁY: seksuolog warszawa

Ka?de przedszkole i placówka o?wiatowa posiadaj?ca status przedszkola realizuje podstaw? programow? wychowania przedszkolnego opracowan? przez Ministe...

http://www.przedszkola.org.pl/warszawa


Przedszkole Piaseczno Kleks. Celem przedszkola Kleks jest poznawanie dziecka, jego zdolno?ci i zainteresowa?. Prywatne Przedszkole Kleks w Piasecznie....

http://www.przedszkole-kleks.pl/


Ku?nia Kultury zajmuje si? dzia?alno?ci? kulturaln?, artystyczn?, sportow? oraz edukacj? w zakresie historii, ruchu rycerskiego, fechtunku historyczne...

http://kuzniakultury.com/


Zapraszamy do BEZP?ATNEJ nauki w Szko?ach ATENA. Szko?y ATENA to Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doros?ych, Uzupe?niaj?ce Liceum Ogólnokszta?c?ce dla Doro...

http://www.atenaszkoly.pl/


Przedszkole Samorz?dowe nr 52 w Bia?ymstoku - przedszkole przyjazne dziecku, stwarzamy warunki do kszta?towania samodzielno?ci, kreatywno?ci i budowan...

http://www.p52.wpigulce.pl/


Blog Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej 6-latki powinny móc pój?? do szkó? Podstawa programowa

http://www.katarzynahall.blogspot.com/


Zespó? Szkó? Chemicznych we W?oc?awku to szko?a, która powsta?a w 1946 roku i kszta?ci m?odzie? nie tylko w zawodach typowo chemicznych, ale równie? g...

http://www.zsch.wek.pl/


Bogata oferta edukacyjna i kawiarenka dla rodziców i dzieci w Rzeszowie. Miejsce specjalnie przystosowane do przebywania rodziców z ma?ymi dzie?mi. Do...

http://www.bawiarenka.pl/


All Rights Reserved. Powered by MAR & OTWARTY.PL MINI & POLITYKA PRYWATNO?CI