NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

Budowa domu, remont mieszkania
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 14003
  • Oczekujcych strony: 0
  • Dzisiejszych wpisw: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS
Regulamin katalogu "Katalog MAR":

Proponowana witryna musi byæ prawid³owo i dok³adnie opisana. Co oznacza, ¿e tytu³ strony nie mo¿e sk³adaæ siê z wymy¶lnych znaczków jak równie¿ samych s³ów kluczowych.

Nie dodajemy witryn:

» stron w budowie
» stron erotycznych
» niezgodnych z prawem
» z linkami do warezzu
» propaguj±cych nienawi¶æ i przemoc
» aliasów i dodatkowych domen stron ju¿ znajduj±cych siê w katalogu

Dodajemy witryny:

» tylko warto¶ciowe strony
» tylko do 3 podkategorii


Je¿eli nie ma podkategorii odpowiadaj±cej Twojej stronie, mo¿esz j± zaproponowaæ.

Redakcja katalogu zastrzega mo¿liwo¶æ zmiany tytu³u lub opisu strony. Zg³oszenia napisane niedbale (np. tytu³y lub opisy bêd±ce list? s³ów kluczowych) s± automatycznie odrzucane.Zg³oszenie strony do Katalogu równoznaczne jest z akceptacj± regulaminu.

W³a¶cicielem katalogu jest Mariusz Tomala, osoba fizyczna.

» Kontakt z redakcj± katalogu oraz reklamacje dotycz±ce jego dzia³ania.

Us³ugê SMS obs³uguje system microsms.pl

» Regulamin Us³ug i Serwisów SMS
» Formularz do sk³adania reklamacji

Us³uga SMS dostêpna jest w sieciach: T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah.

Korzystaj±c z naszego Katalogu zgadzasz siê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre¶lane popularnie jako „RODO”).

Zachêcamy do umieszczenia poni¿ego butona lub linku zwrotnego w celu rozreklamowania naszego katalogu (szybsza indeksacja).

link tekstowy: