NA SKRÓTY:
STRONA DNIA:

Pozabankowa po?yczka prywatna bez BIK.
S T A T Y S T Y K I
  • Aktywnych stron: 13910
  • Oczekuj±cych strony: 0
  • Dzisiejszych wpisów: 0
  • Liczba kategorii: 21
  • Liczba podkategorii: 426
RSS

Strony opisane tagiem: negocjacje


23-05-2009

Strategicznym celem dzia?alno?ci firmy jest ?wiadczenie us?ug wspieraj?cych rozwój przedsi?biorczo?ci, rozwijanie umiej?tno?ci samodoskonalenia zawodo...

http://www.bc1.pl/

SZCZEGÓŁY: Business Center 1

26-10-2009

Instytut Szkole? Grupa Ekspercka od lat wspiera procesy zarz?dzania zasobami ludzkimi. Realizujemy projekty doradcze, szkolenia, wdra?amy informatyczn...

http://www.inst.pl/

SZCZEGÓŁY: Instytut Szkole?

12-02-2009

Negocjacje - techniki negocjacji - negocjacje w biznesie - style negocjacji - negocjator - sztuka negocjacji - negocjacje handlowe.

http://www.negocjacje.imanager.pl/

SZCZEGÓŁY: Negocjacje

16-11-2009

D4 jest wyspecjalizowan? firm? doradcz? ?wiadcz?c? us?ugi na rzecz instytucji oraz ?rednich i du?ych firm. Doradzamy firmom o zró?nicowanym profilu dz...

http://www.d4site.com/

SZCZEGÓŁY: D4 Konsulting

Mi?kkie szkolenia to nasza specjalno??. Prowadzone przez nas treningi mi?kkich umiej?tno?ci takich jak techniki negocjacji maj? bardzo wysok? skuteczn...

http://www.miekkie-szkolenia.pl/


Szkolenia biznesowe, rozwojowe i NLP. Pierwsza w Polsce Platforma Testów i kwestionariuszy psychologicznych ONLINETesty ONLINE. Opracowana przez psych...

http://www.adamgnych.pl/


Od ponad 10 lat grupa Call Center Training zrzesza specjalistów zajmuj?cych si? szkoleniem i podnoszeniem efektywno?ci przedsi?biorstw wykorzystuj?cyc...

http://cctraining.pl/


Szko?a negocjatorów to projekt szkole? z dziedziny umiej?tno?ci biznesowych. Negocjacje maj? na celu osi?gni?cie porozumienia pomi?dzy stronami, z któ...

http://www.szkolanegocjatorow.com.pl/


Akademia Biznesu MDDP Warszawa zaprasza na szkolenia biznesowe mened?erskie, w tym równie? szkolenia sprzeda?owe i mi?kkie. Oferujemy szkolenia dla se...

http://szkolenia-biznesowe.biz/


26-08-2012

Etyczne Negocjacje to ksi??ka pisana w wyniku spontanicznego impulsu, aby przekaza? zdobywan? od ponad 5 lat wiedz?, która ka?dego dnia by?a przekuwan...

http://www.etycznenegocjacje.pl/

SZCZEGÓŁY: Negocjacje

All Rights Reserved. Powered by MAR & OTWARTY.PL MINI & POLITYKA PRYWATNO?CI